Home > Science and Publications > Publications List

Publication List(the Year of 2010)

Beamline Publication Details DOI
BL08U1A J. T. Luo, Y. C. Yang, X. Y. Zhu, G. Chen, F. Zeng, F. Pan, Enhanced electromechanical response of Fe-doped ZnO films by modulating the chemical state and ionic size of the Fe dopant,Physical Review B, 2010, Vol. 82, pp. 014116 10.1103/PhysRevB.82.014116
BL08U1A Hongkun He, Chao Gao, Supraparamagnetic, Conductive, and Processable Multifunctional Graphene Nanosheets Coated with High-Density Fe3O4 Nanoparticles, ACS Applied materials &interface, 2010, Vol. 2, pp. 3201-3210  10.1021/am100673g
BL08U1A Song Chunli, Yan Rui, Guo Zhi, Tai Renzhong, Temperature dependence of relaxation time for polarization clusters in BaTiO3 near Tc, Nuclear Techniques, 2010, Vol.33, pp. 258-261 
BL08U1A Wu Kun, Xue Song, Lu Qipeng, Peng Zhongqi, Chen Jiahua, Tai Renzhong, Analysis of light spot transversal transfer for the variable included angle plane grating monochormator at SSRF, Nuclear Techniques, 2010,Vol. 33, pp. 321-325 
BL08U1A Zhang Xiangzhi, Xu Zijian, Zhen Xiangjun, Wang Yong, Guo Zhi, Yan Rui, Chang Rui, Zhou Ranran, Tai Renzhong, Soft X-ray spectromicroscopy dual-energy contrast image for element spatial distribution analysis, Acta Physical Sinica, 2010, Vol. 59, pp. 4535-4541 
BL08U1A Yang Chuanjun, Guo Zhi, Zhang Xiangzhi, Tai Renzhong, Bao Liangman, Li Xiaoling, Zhang Guilin, Li Yan, Research on automobile exhaust particles by STXM and NEXAFS,  Acta Physical Sinica, 2010, Vol. 59, pp. 5345-5350 
BL08U1A Zhang Xiangzhi, Xu Zijian, Zhen Xiangjun, Wang Yong, Guo Zhi, Yan Rui, Tai Renzhong, Accurate drift calibration of soft X-ray microspectroscopy images at SSRF, Nuclear Techniques, 2010,Vol. 33, pp. 657-662 
BL08U1A X. Z. Zhang, Z. J. Xu, R. Z. Tai, X. J. Zhen, Y. Wang, Z. Guo, R. Yan, R. Chang, B. Wang, M. Li, J. Zhao , F. Gao, Ratio contrast imaging of dual-energy absorption for element mapping with STXM, Journal of Synchrotron Radiation, 2010, Vol. 17, pp. 804-809 10.1107/S0909049510031250
BL08U1A Yang Chuanjun, Guo Zhi, Zhang Xiangzhi, WangYong, Xu Zhijian, Zhang Lijuan, Tai Renzhong, Bao Liangman, Li Xiaolin, Zhang Guilin, Li Yan ,The study of Automobile Exhaust Particles by Spectromicroscopy, Nuclear Science and Technology, 2010, Vol. 21, pp. 261-265 
BL08U1A Chaofan Xue , Yong Wang, Zhi Guo, Yanqing Wu, Xiangjun Zhen, Min Chen, Jiahua Chen, Song Xue ,Zhongqi Peng, Qipeng Lu, Renzhong Tai, High-performance soft x-ray spectromicroscopy beamline at SSRF, Review of Scientific Instruments, 2010, Vol. 81, pp. 103502 10.1063/1.3491837 
BL13W1 Yong Xu, Xiaoming Ge,Yajun Tong, Honglan Xie, Tiqiao Xiao, Jianzhong JiangKinetic surface roughening of electrodeposited amorphous PdP and NiP films – A comparative studyElectrochemistry Communications , 2010, Vol. 12,  pp. 442-445 10.1016/j.elecom.2010.01.015
BL13W1 Xiaoxia Liu, Jun Zhao, Jianqi Sun, Xiang Gu, Tiqiao Xiao, Ping Liu, Lisa X Xu, Lung Cancer and Angiogenesis Imaging using Synchrotron, Physics in Medcine and Biology, 2010, Vol. 55, pp. 2399-2409 10.1088/0031-9155/55/8/017
BL13W1 Tongmin Wang, Jingjing Xu, Tiqiao Xiao, Honglan Xie, Jun Li, Tingju Li, Zhiqiang Cao, Evolution of dendrite morphology of a binary alloy under an applied electric current:an in situ observation, Physical Review E , 2010, Vol. 81, pp. 042601 10.1103/PhysRevE.81.042601
BL13W1  Dongyue Li, Lu Zhang, Shuqian Luo, Application of X-ray in-line phase-contrast imaging in the study of small Hepatic tumors, 2010 International Conference of Medical Image Analysis and Clinical Application (MIACA), pp.18-21 
BL13W1 Xu Jingjing, Wang Tongmin, Xie Honglan, Zhu Jing, Xiao Tiqiao, Liu Chengchu, Li Tingju, Real-time imaging on secondary dendritic growth behavior of Sn-12%Bi alloy, Nuclear Techniques, 2010,Vol. 33, pp. 447-450 
BL13W1 Ping Liu, Jianqi Sun, Jun Zhao, Xiaoxia Liu, Xiang Gu, Jing Li, Tiqiao Xiao, Lisa X Xu, Microangiography in Living Mice Using Synchrotron Radiation, Journal of Synchrotron Radiation, 2010,Vol. 17, pp. 517-521 10.1107/S0909049510018832
BL13W1 Falei Yuan, Yongting Wang, Yongjing Guan, Haiyan Lu, Bohua Xie, Yaohui Tang, Honglan Xie, Guohao Du, Tiqiao Xiao, Guoyuan Yang, Microangiography in Living Mice Using Synchrotron Radiation, AIP Conference Proceedings, 2010, Vol. 1266, pp. 68-71 10.1063/1.3478201
BL13W1 Weifeng Lu, Zhihui Dong, Zhenjie Liu, Weiguo Fu, Yifeng Peng, Shaoliang Chen, Tiqiao Xiao, Honglan Xie, Guohao Du, Biao Deng, Xiangman Zhang, Detection of Microvasculature in Rat Hind Limb Using Synchrotron Radiation, Journal of Surgical Research, 2010, Vol. 164, pp. e193–e199 10.1016/j.jss.2010.05.015
BL13W1 Rongbiao Tang, Yan Xi, Weimin Chai, Yongting Wang, Yongjing Guan, Guoyuan Yang, Honglan Xie, Kemin Chen, Microbubble-based synchrotron radiation phase contrast imaging: basic study and angiography applications, Physics in Medicine and Biology , 2010, Vol. 56, pp. 3503-3512  10.1088/0031-9155/56/12/004
BL13W1 Wang Tongmin,  Zhu Jing, Chen Zongning, Xu Jingjing, Xie Honglan, Xiao Tiqiao, Li Tingju, Real time imaging on dendrite morphology evolution during alloy solidification under electric field, SCIENTIA SINICA Physica,Mechanica Astronomica, 2010,Vol. 41, pp.23-28 
BL13W1 Jianqi Sun, Ping Liu, Xiaoxia Liu, Xiang Gu, Jun Zhao, Tiqiao Xiao, Lisa X Xu, High Resolution X-Ray Microangiography of 4T1 Tumor in Mouse Using Synchrotron Radiation, AIP Conference Proceedings, 2010, Vol. 1266, pp. 62-67 10.1063/1.3478200 
BL13W1 Zhang Lechao , Qi Fang , Weng Wenxiang , Li Weiquan , Xu Cangsu, Research Progress for Influence of Nozzle Geometry on Spray  Beam and Diesel Engine Performance, Vehicle Engine, 2010, 3, pp.1-7 
BL13W1 Zhang Lu, Li Dongyue, Shi Hongli, Luo Shuqian, Phase Contrast Imaging and Three-dimensional Reconstruction of Mouse Liver under Different Conditions, Chinese Journal of Medical Instrumentation, 2010, Vol. 34, pp. 86-88 
BL13W1 Tao Qiang, Li Dongyue, Zhang Lu, Shi Hongli, Wang Zheng, Nude Mouse Tumor Image based on Hard X-ray Phase-contrast Imaging, Journal of Biomedical Engineering Research, 2010, Vol. 29, pp. 177-180 
BL13W1 Peng Yifeng, ChenYunyan, Tian Jingli,Wang Qi, Tang Guangyu, Xiao Tiqiao, Zhu Peiping, Comparison of diffraction enhanced imaging and in-line outline X-ray imaging with synchrotron radiation for mouse kidney, Chinese Journal of Medical Imaging Technology, 2010,  Vol. 26, pp. 2027-2029 
BL13W1 Yongcun Li,  Feng Xu, Xiaofang Hu, Hongyan Qu, Zhong Zhan, Tiqiao Xiao, The Development of A Novel SR-CT Technique-Originated Equipment for Microwave Sintering, Procedia Engineering, 2010, Vol. 7, pp. 72-80 10.1016/j.proeng.2010.11.011
BL13W1 Hongyan Qu, Feng Xu, Xiaofang Hu, Hong Miao, Tiqiao Xiao, Zhong Zhang, SR-CT filter-back-projection algorithm and application in detection of microstructure evolution, Procedia Engineering, 2010, Vol. 7, pp. 63-71 10.1016/j.proeng.2010.11.010
BL13W1 Chen Rongchang , Xie Honglan , Luigi Rigon, Du Guohao ,  Edoardo Castelli, Xiao Tiqiao, Phase contrast micro-computed tomography  of biological sample at SSRF, Tsinghua Science and Technology,  2010, Vol. 15, pp. 102-107 
BL13W1  MingLi Jin, Zhifeng Huang, Yongshun Xiao, Hongxia Yin, Zhenchang Wang, Tiqiao Xiao, Phase-contrast tomosynthetic experiment on biological samples with synchrotron radiation, Nuclear Science Symposium , 2010,   pp. 1619 - 1621  
BL13W1 Zhang Xiaolin, Du Guohao, Deng Biao, Xie Honglan, Xue Yanling, Chen Can, Ren Yuqi Zhou Guangzhao, Xiao Tiqiao, High Precision Measurement of Modulation Transfer Function for X-Ray CCD with Knife-Edge Method, Acta Optica Sinica, 2010, Vol. 30, pp. 1680-1687 
BL13W1 Xue Yanling, Xiao Tiqiao, Wu Lihong, Chen Can, Guo Rongyi, Du Guohao, Xie Honglan, Deng Biao, Ren Yuqi, Xu Hongjie,Investigation of characteristic microstructures of wild ginseng by X-ray phase contrast microscopy, Acta Physica Sinica, 2010, Vol. 59, pp. 5496-5507 
BL13W1 Guo Rongyi, Ma Hongjuan, Xue Yanling, Xie Honglan, Deng Biao, Du Guohao, Wang Min, Xiao Tiqiao, K-Edge Digital Subtraction X-Ray Imaging for Observation of Cu2 Adsorption in Polymer Particles, Acta Optica Sinica, 2010, Vol. 30, pp. 2898-2903 
BL13W1  Chen Rongchang, Xie Honglan,Du Guohao, Deng Biao, Zhu Peiping, Tong Yajun, Wang Yudan, Xiao Tiqiao, Experimental Investigation on X-Ray Micro-Computed Tomography by Phase Retrieval with Born Approximations, Acta Optica Sinica, 2010, Vol. 30, pp. 1106-1111 
BL13W1 Xie Honglan, Deng Biao, Du Guohao, Peng GuanyunFu Yanan Guo Han,He YouZhu WenxuanXiao Tiqiao, Advanced imaging technology and application of Shanghai synchrotron radiation source, Modern Physics, 2010,  3 , pp. 42-50 
BL14B1 Lizhen Huang , Chengfang Liu , Bo Yu , Jidong Zhang , Yanhong Geng, Donghang Yan, Evolution of 2,5-bis (4-biphenylyl) Bithiophene Thin Films and Its Effect on the Weak Epitaxy Growth of ZnPc, The Journal of Physical Chemistry B , 2010, Vol. 114 , pp. 4821-4827 10.1021/jp100095r
BL14B1 Tong Wang , Lizhen Huang , Junliang Yang , Hongkun Tian , Yanhou Geng , Donghang Yan, Weak Epitaxy Growth of Phthalocyanine on 2,5-Bis(4-1,1':4',1''-terphenyl)-thiophene and the Effect of Phase State of Inducing, The Journal of Physical Chemistry B , 2010, Vol. 114 , pp. 16408–16413 10.1021/jp1058066
BL14B1 Chengzhang Wu, Guotao Wu, Zhitao Xiong, Xiuwen Han, Hailiang Chu, Teng He, Ping Chen, LiNH2BH3·NH3BH3: Structure and Hydrogen Storage Properties, Chemistry of Materials , 2010, Vol. 22, pp. 3-5 10.1021/cm903167b
BL14B1 Tieying Yang, Xiubo Qin, Huan-hua Wang, Quanjie Jia, Runsheng Yu, Baoyi Wang, Jiaou Wang, Kurash Ibrahim, Xiaoming Jiang, Qing He, Preparation and application in p-n homojunction diode of p-type transparent conducting Ga-doped SnO2 thin films,Thin Solid Films, 2010, Vol. 518,  pp. 5542-5545 10.1016/j.tsf.2010.04.063,
BL14B1 Tieying Yang, Xiubo Qin, Huan-hua Wang, Quanjie Jia, Runsheng Yu, Baoyi Wang, Jiaou Wang, Kurash Ibrahim, Xiaoming Jiang,Direct preparation and microstructure investigation of p-type transparent conducting Ga-doped SnO2 thin films, Powder Diffraction, 2010, Vol. 25, pp. 36-39 10.1154/1.3478457
BL14B1 B. Z. Li, J. C. Zhang, Y. L. Su, Y. Zhoua, Z. J. Feng, L. Lia , S. X. Cao , Observation of Dipole Stripes and Domain 1 Structure  by Transmission Electron Microscope for BiFeO3  Single Crystals, Ferroelectrics, 2010, Vol. 410, pp. 109-117 10.1080/00150193.2010.492735 
BL14B1 Chengzhang Wu, Guotao Wu, Zhitao Xiong, William I. F. David , Kate R. Ryan, Martin O. Jones, Peter P. Edwards, Hailiang Chu, Ping Chen,Stepwise Phase Transition in the Formation of Lithium Amidoborane, Inorganic Chemistry, 2010,Vol. 49, pp. 4319–4323 10.1021/ic100308j
BL14B1 GuYueliang,  Li Mi, Chen Bin, He Qing, Li Runwei, Li Xiaolong,  Li Zhong, The microstructure and grain size effect of BFO thin films prepared by sol-gel method, Journal of Functional Materials and Devices, 2010, Vol. 6, pp. 605-609 
BL14B1 Lu Yanling, Wen Wen, Luo Shihai, He Qing, Liu Yi, Zhou Xingtai, Applications of Shanghai Synchrotron Radiation to Materials and Energy Science, Modern Physics, 2010, Vol. 22, pp. 36-41 
BL14B1 Zuhuang Chen, Zhenlin Luo, Yajun Qi, Ping Yang, Shuxiang Wu, Chuanwei Huang, Tom Wu, Junling Wang, Chen Gao, Thirumany Sritharan,  Lang Chen, Low symmetry monoclinic M C phase in epitaxial BiFeO 3 thin films
on LaSrAlO 4 substrates,
Applied Physics Letters, 2010,Vol. 97, pp. 242903
10.1063/1.3525378 
BL14B1 Xinhong Cheng, Dapeng Xu, Qingqing Sun, Dawei He, Zhongjian Wang, Yuehui Yu, David Wei Zhang, Qingtai Zhao, Al2O3 /NbAlO/Al2O3 sandwich gate dielectric film on InP,  Applied Physics Letters, 2010, Vol. 96, pp. 022904 10.1063/1.3292217 
BL14B1 Li Weiyong, Han Ye, Wang Huanhua, Cao Lixin, Jia Quanjie, Chen Yu, Jiang Xiaoming, Dong Cheng, Xu Bo, Zhao BaiRu, Observation of lateral long range order in superconducting FeTe thin films, Chinese Physics B, 2010, Vol. 19, pp. 087403 10.1088/1674-1056/19/8/087403
BL14B1 Yong Shen Chua,  Guotao Wu, Zhitao Xiong, Abhi Karkamkar,  Jianping Guo,  Mingxian Jian,  Ming Wah Wong,  Thomas Autrey, Ping Chen, Synthesis, structure and dehydrogenation of magnesium amidoborane monoammoniatew, Chemical Communications , 2010, Vol. 46,  pp. 5752–5754 10.1039/C0CC01260B
BL14W1 Qiang FuWeixue Li, Yunxi Yao, Hongyang Liu, Haiyan Su, Ding Ma, Xiangkui Gu, Limin Chen, Zhen Wang, Hui Zhang, Bing Wang Xinhe Bao, Interface-Confined Ferrous Centers for Catalytic Oxidation, Science, 2010,Vol. 328, pp.1141-1144 10.1126/science.1188267
BL14W1 Huajun Liu, Kui Yao, Ping Yang, Yonghua Du, Qing He, Yueliang Gu, Xiaolong Li, Sisheng Wang, Xingtai Zhou,  John Wang, Thickness-dependent Twinning Evolution and Ferroelectric Behavior of Epitaxial BiFeO3 (001) Thin Films, Physical Review B, 2010, Vol. 82, pp. 064108 10.1103/PhysRevB.82.064108 
BL14W1 Yanjie Zhang, Junhu Wang, Jie Yin, Kunfeng Zhao, Changzi Jin, Yuying Huang, Zheng Jiang,  Tao Zhang, Enhanced Catalytic Activities and Characterization of Ruthenium-Grafted Halogenous Hydroxyapatite Nano-Rod Crystallites, The Journal of Physical Chemistry C , 2010, Vol. 114 , pp. 16443–16450 10.1021/jp1039783
BL14W1 Xia Rongsen,  Cui Zhonghui,  Liu Biqiu,  Guo Xiangxin,  Zhao Jingtai, Evolutions of Crystal Structure, Stoichiometry and Electrochemical Behavior with Co Substitution in LiNi1−yCoyO2 Positive Electrodes , Chinese Physics Letters, 2010, Vol. 27, pp. 076102 10.1088/0256-307X/27/7/076102 
BL14W1 Liling Sun, Xi Dai, Chao Zhang, Wei Yi, Genfu Chen, Nanlin Wang, Lirong Zheng, Zheng Jiang, Xiangjun Wei, Yuying Huang, Jie Yang, Zhian Ren, Wei Lu, Xiaoli Dong, Guangcan Che, Qi Wu, Hong Ding, Jing Liu, Tiandou Hu, Zhongxian Zhao, Pressure-induced competition between superconductivity and Kondo effect in CeFeAsO1-xFx (x=0.16 and 0.3), Europhysics Letters, 2010, Vol. 51, pp. 57008 10.1209/0295-5075/91/57008
BL14W1 Liling Sun, Jing Guo, Genfu Chen, Xianhui Chen, Xiaoli Dong, Wei Lu, Chao Zhang, Zheng Jiang, Yang Zou, Suo Zhang, Yuying Huang, Qi Wu, Xi Dai, Yuanchun Li, Jing Liu, Zhongxian Zhao, Valence change of europium in EuFe2As1.4P0.6 and compressed EuFe2As2 and its relation to superconductivity, Physical Review B, 2010, Vol. 82, pp. 134509 10.1103/PhysRevB.82.134509
BL14W1 Xiaoxia He, Ming Meng, Junjun He, Zhiqiang Zou, Xingang Li, Zhaoqiang Li, Zheng Jiang, A potential substitution of noble metal Pt by perovskite LaCoO3 in ZrTiO4 supported lean-burn NOx trap catalysts, Catalysis Communications, 2010, Vol. 12, pp. 165–168 10.1016/j.catcom.2010.09.016
BL14W1 S. Zhang, L. Zhang, H. Li, J. Li, Z. Jiang, W. Chu, Y. Huang, J. Wang , Z. Wu, Investigation of annealing-induced oxygen vacancies in the Co-doped ZnO system by Co K-edge XANES spectroscopy, Journal of synchrotron radiation, 2010, Vol. 17, pp. 600-605 10.1107/S0909049510020303
BL14W1 J. Cheng, W. S. Chu, G. Wu, H. F. Zhao, W. Xu, J. Zhou, L. J. Zhang,  X. H. Chen,  Z. Y. Wu, Potassium doping effect on the lattice softening and electronic structure of Ba1-xKxFe2As2 probed by X-ray absorption spectroscopy, Journal of Synchrotron Radiation, 2010, Vol. 17, pp. 730–736 10.1107/S0909049510038756 
BL14W1 Ting Luo , Jinli Cui , Shan Hu, Yuying Huang , Chuanyong Jing, Arsenic Removal and Recovery from Copper Smelting Wastewater Using TiO2, Environmental Science & Technology, 2010, Vol. 44, pp. 9094–9098 10.1021/es1024355
BL14W1 Teng He, Junhu Wang, Guotao Wu,  Hyunjeong Kim, Thomas Proffen, Anan Wu, Wen Li, Tao Liu, Zhitao Xiong, Chengzhang Wu, Hailiang Chu, Jianping Guo, Tom Autrey, Tao Zhang, Ping Chen, Growth of Crystalline Polyaminoborane through Catalytic  Dehydrogenation of Ammonia Borane on FeB Nanoalloy, Chemistry - A European Journal, 2010, Vol. 16, pp. 12814-12817 10.1002/chem.201001844
BL15U1 Li Xiaolin,  Liu Jiangfeng,  Bao Liangman,  Zhang Guilin,  Li Yan, Yang KeLi Aiguo, Steve Sutton, Matthew Newville, Preliminary study of the individual ultrafine aerosol particles using a synchrotron X-ray fluorescence microprobe, Science China Press, 2010, Vol. 55,  pp. 1107-1112 
BL15U1 C.H. Li, b, X. Ju , W.D. Wu, X.D. Jiang, J. Huang, W.G. Zheng, X.H. Yu, Synchrotron micro-XRF study of metal inclusions distribution and variation in fused silica induced by ultraviolet laser pulses, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2010, Vol. 268, pp. 1502–1507 10.1016/j.nimb.2010.01.024,
BL15U1 Huajian Wang ,  Meng Wang ,  Bing Wang ,  Xiangyu Meng ,  Yun Wang ,  Ming Li ,  Weiyue Feng ,  Yuliang Zhao, Zhifang Chai, Quantitative imaging of element spatial distribution in the brain section of a mouse model of Alzheimer’s disease using synchrotron radiation X-ray fluorescence analysis, Journal of Analytical Atomic  Spectrometry, 2010, Vol. 25, pp. 328-333 10.1039/B921201A
BL15U1 Wei Min, Liu Ruihai, Ding Liang, Cheng Wenlong, Xu Jianfeng, Luo Dan, Liu Zhongdong, Development on method for determination of phosphorus in foods, Scientia Sinica Chimica, 2010, Vol. 40, pp. 914-921 
BL15U1 Zhang Yanle, Yu Xiaohan, Quantitative SRXRF analysis on the BL15U1 beamline at SSRF, Nuclear Techniques, 2010, Vol.33, pp.334-337 
BL15U1 B. P. Xie, L. F. Zhu, K. Yang, B. Zhou, N. Hiraoka, Y. Q. Cai, Y. Yao, C. Q. Wu, E. L. Wang, D. L. Feng, Inelastic x-ray scattering study of the state-resolved differential cross section of Compton excitations in helium atoms, Physical Review A, 2010, Vol. 82, pp. 032501 10.1103/PhysRevA.82.032501
BL15U1 Q S Zeng, Y Z Fang, H B Lou, Y Gong, X D Wang, K Yang, A G Li, S Yan, C Lathe, F M Wu, X H Yu, J Z Jiang, Low-density to high-density transition in Ce75Al23Si2 metallic glass, Journal of Physics: Condensed Matter, 2010, Vol. 22, pp. 375404 10.1088/0953-8984/22/37/375404
BL16B1 Tingzi Yan, Baijin Zhao, Yuanhua Cong, Yuye Fang, Shiwang Cheng, Liangbin Li , Guoqiang Pan, Zijian Wang, Xiuhong Li, Fenggang Bian, Critical strain for shish-kebab formation, Macromolecules, 2010, Vol. 43, pp. 602–605  10.1021/ma9020642
BL16B1 Di Hu, Zhiguang Xu, Ke Zeng, Sixun Zheng, From Self-Organized Novolac Resins to Ordered Nanoporous Carbons, Macromolecules, 2010, Vol. 43, pp. 2960–2969 10.1021/ma902770r
BL16B1 Yan Li, Sixun Zheng, Nanostructured Polybenzoxazine Thermosets via Reaction-Induced Microphase Separation, Journal of Polymer Science: Part B, 2010, Vol. 48, pp. 1148–1159  10.1002/polb.22004
BL16B1 Chongyin Zhang, Sixun Zheng, Morphology and Fracture Toughness of Nanostructured Epoxy Resin Containing Amino-Terminated Poly(propylene oxide), Journal of Macromolecular Science Part B-Physics, 2010,  Vol. 49,  pp. 574-591 10.1080/00222341003595709
BL16B1 Jiaxun Liu, Xiumin Jiang, Xiangyong Huang, Shaohua Wu, Morphological Characterization of Super Fine Pulverized Coal Particle. Part 4Nitrogen adsorption and Small Angle X-ray Scattering Study, Energy & Fuels,  2010, Vol. 24, pp. 3072–3085 10.1021/ef100142t 
BL16B1 Di Hu, Sixun Zheng, Reaction-induced microphase separation in polybenzoxazine thermosets containing poly(N-vinyl pyrrolidone)-block-polystyrene diblock copolymer, Polymer, 2010, Vol. 51, pp. 6346-6354 10.1016/j.polymer.2010.10.047
BL16B1 Di Hu, Chongyin Zhang, Rentong Yu, Lei Wang, Sixun Zheng, Self-organized thermosets involving epoxy and poly(ε-caprolactone)-block- poly
(ethylene-co-ethylethylene)-block-poly(ε-caprolactone) amphiphilic triblock
copolymer
, Polymer, 2010, Vol. 51, pp. 6047–6057
10.1016/j.polymer.2010.10.016
BL16B1 Wenchun Fan, Lei Wang, Sixun Zheng, Double Reaction-induced Microphase Separation in Epoxy Resin Containing Polystyrene-block-poly(-caprolactone)-block-poly(n-butyl acrylate) ABC Triblock Copolymer,  Macromolecules, 2010, Vol. 43, pp.10600–10611 10.1021/ma101945f
BL16B1 Liangui Baia, Zhihua Hongb, Daoliang Wanga, Junjun Lia, Xiao Wanga, Guoqiang Pana, Liangbin Lia, Xiuhong Lic, Deformation-induced phase transitions of polyamide 12 in its elastomer segmented copolymers, Polymer, 2010, Vol. 51, pp. 5604–5611 10.1016/j.polymer.2010.09.038
BL16B1 Zhiyong Jiang, Yujing Tang, Jens Rieger, Hans-Friedrich Enderle, Dieter Lilge, Stephan V. Roth, Rainer Gehrke, Zhonghua Wu, Zhihong Li, Xiuhong Li, Yongfeng Men, Structural evolution of melt-drawn transparent high-density polyethylene during heating and annealing: Synchrotron small-angle X-ray scattering study, European Polymer Journal, 2010, Vol. 46, pp.1866–1877 10.1016/j.eurpolymj.2010.06.004
BL16B1 Fugen Wu, Nannan Wang, Lefu Tao,  Zhiwu Yu, Acetonitrile Induces Nonsynchronous Interdigitation and Dehydration of Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayers, The Journal of Physical Chemistry B, 2010, Vol. 114, pp. 12685–12691 10.1021/jp104190z
BL16B1 Lingli Duan, Bo You, Limin Wu, , Min Chen, Facile fabrication of mechanochromic-responsive colloidal crystal films,  Journal of Colloid and Interface Science, 2010, Vol. 353, pp. 163–168 10.1016/j.jcis.2010.09.044
BL16B1 Wu Baohu, Zhang Shucui, Tang, Tao, Xu Yao, Liu Yi, Wu  Zhonghua, Small-Angle X-Ray Scattering Studies of Carboxyl Functionalized, Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, Vol. 26, pp. 2217-2223 
BL17U1 Shangyu Dang,  Linfeng Sun,  Yongjian Huang,  Feiran Lu,  Yufeng Liu,  Haipeng Gong, Jiawei Wang, Nieng Yan,Structure of a fucose transporter in an outward-open conformation, Nature, 2010, Vol. 467, pp. 734–738  10.1038/nature09406
BL17U1 Shiqian Qi, Yuxuan Pang, Qi Hu, Qun Liu, Hua Li, Yulian Zhou, Tianxi He, Qionglin Liang, Yexing Liu, Xiaoqiu Yuan, Guoan Luo, Huilin Li, Jiawei Wang, Nieng Yan, Yigong Shi, Crystal Structure of the Caenorhabditis elegans Apoptosome Reveals an Octameric Assembly of CED-4, Cell, 2010, Vol. 141, pp. 446-457  10.1016/j.cell.2010.03.017
BL17U1 Dongli Wang,  Senyan Zhang,  Liang Li,  Xi Liu,  Kunrong Mei, Xinquan Wang, Structural insights into the assembly and activation of IL-1b with its receptors, Nature Immunology, 2010, Vol. 11, pp. 905–911 10.1038/ni.1925
BL17U1 Ze Li, Bin Zhao, Ping Wang, Fei Chen, Zhenghong Dong, Huirong Yang, Kun-Liang Guan,Yanhui Xu, Structural insights into the YAP and TEAD complex, Genes & Development, 2010, Vol. 24, pp. 235-240 10.1101/gad.1865810
BL17U1 Qing Li,  Jianxun Qi,  Wei Zhang,  Christopher J Vavricka,  Yi Shi,  Jinhua Wei,  Enguang Feng, Jingshan Shen,  Jilong Chen,  Di Liu,  Jianhua He,  Jinghua Yan,  Hong Liu,  Hualiang Jiang, Maikun Teng,  Xuebing Li, George F Gao,The 2009 pandemic H1N1 neuraminidase N1 lacks the 150-cavity in its active site, Nature Structural & Molecular Biology, 2010, Vol. 17, pp.1266–1268 10.1038/nsmb.1909
BL17U1 Haiping Liu, Ju-Yu S. Wang, Ying Huang, Zhizhong Li, Weimin Gong, Ruth Lehmann, Ruiming Xu, Structural basis for methylarginine-dependent recognition of Aubergine by Tudor, Genes & Development, 2010, Vol. 24, pp. 1876–1881 10.1101/gad.1956010
BL17U1 Mengxi Zhao, Yongliang Jiang, Yongxing He, Yifei Chen, Yanbin Teng, Yuxing Chen, Chengcai Zhang,Congzhao Zhou, Structural basis for the allosteric control of the global transcription factor NtcA by the  nitrogen starvation signal 2-oxoglutarate, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, Vol. 107, pp. 12487–12492 10.1073/pnas.1001556107
BL17U1 Hui Wang, Masahiro Morita, Xiuna Yang, Toru Suzuki, Wen Yang, Jiao Wang, Kentaro Ito, Quan Wang, Cong Zhao, Mark Bartlam, Tadashi Yamamoto,  Zihe Rao, Crystal structure of the human CNOT6L nuclease domain reveals strict poly(A) substrate specificity, The EMBO Journal, 2010, Vol. 29, pp. 2566 - 2576 10.1038/emboj.2010.152.
BL17U1 Ying Yang, Lulu Hu, Ping Wang, Haifeng Hou, Yan Lin, Yi Liu, Ze Li, Rui Gong, Xiang Feng, Lu Zhou, Wen Zhang, Yuhui Dong, Huirong Yang, Hanqing Lin, Yiqin Wang, Charlie Degui Chen, Yanhui Xu, Structural insights into a dual-specificity histone demethylase ceKDM7A from Caenorhabditis elegans, Cell Research, 2010, Vol. 20 pp. 886-898 10.1038/cr.2010.86
BL17U1 Jiamu Du, Hui Yang, Dapeng Zhang, Jianchuan Wang, Huaizu Guo, Baozhen Peng, Yajun Guo, Jianping Ding  , Structural basis for the blockage of IL-2 signaling by therapeutic antibody, Basiliximab, The Journal of Immunology , 2010, Vol. 184, pp. 1361 - 1368 10.4049/jimmunol.0903178
BL17U1 Qi Hao, Ping Yin, Chuangye Yan, Xiaoqiu Yuan, Wenqi Li, Zhiping Zhang, Lei Liu, Jiawei Wang, Nieng Yan, Functional Mechanism of the aba Agonist Pyrabactln, The Journal of Biological Chemistry, 2010, Vol. 285, pp. 28946-28952 10.1074/jbc.M110.149005
BL17U1 Zhenfeng Zhang, Yong Gong, Li Guo, Tao Jiang, Li Huang, Structural insights into the interaction of the crenarchaeal chromatin protein Cren7 with DNA, Molecular Microbiology, 2010, Vol. 76, pp. 749–75 10.1111/j.1365-2958.2010.07136.x
BL17U1 Lin Yu, Yang Wang, Shuo Huang, Jianjun Wan, Zengqin Deng, Qi Zhang, Wei Wu, Xingliang Zhang, Zhao Liu, Weimin Gong, Zhongzhou Chen, Structural insights into a novel histone demethylase PHF8, Cell Research, 2010, Vol. 20, pp.166-173  10.1038/cr.2010.8
BL17U1 Lihua Sun , Chunyan Xu, Feng Yu, Shixing Tao, Jian Li , Huan Zhou, Sheng Huang, Lin Tang, Jun Hu, Jianhua He, Epitaxial Growth of Trichosanthin Protein Crystals on Mica Surface, Crystal Growth& Design, 2010, Vol. 10, pp. 2766-2769 10.1021/cg100274m
BL17U1 Xiaohong Qin, Lu Sun, Xin Wen, Xue Yang, Ying Tan, Hao Jin, Qiongyao Cao, Weihong Zhou, Zhen Xi, Yuequan Shen, Structural insight into unique properties of protoporphyrinogen oxidase from Bacillus subtilis, Journal of Structural Biology, 2010, Vol. 170, pp. 76-82 10.1016/j.jsb.2009.11.012
BL17U1 Pengfei Fang, Xu Li, Jing Wang, Liwen Niu,Maikun Teng , Structural Basis for the Specificity of the GAE Domain of yGGA2 for Its Accessory Proteins Ent3 and Ent5, Biochemistry , 2010, Vol. 49, pp.7949–7955 10.1021/bi1010255
BL17U1 Huirong Yang, Zhe Wang, Yan Shen, Ping Wang, Xu Jia, Liang Zhao, Pei Zhou, Rui Gong, Ze Li, Ying Yang, Dongrong Chen, Alastair I. H. Murchie,Yanhui Xu, Crystal Structure of the Nosiheptide-Resistance Methyltransferase of Streptomyces actuosus, Biochemistry, 2010, Vol. 49, pp. 6440–6450 10.1021/bi1005915
BL17U1 Nannan Zhang, Yongxing He, Weifang Li, Yanbin Teng, Jiang Yu, Yuxing Chen, Congzhao Zhou,Crystal structures of holo and Cu-deficient Cu/Zn-SOD from the silkworm Bombyx mori and the implications in amyotrophic lateral sclerosis, Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 2010, Vol. 78,  pp. 1999–2004 10.1002/prot.22709
BL17U1 Yingang Feng, Hongwei Yao, Jinfeng Wang, Crystal structure of the crenarchaeal conserved chromatin protein Cren7 and double-stranded DNA complex, Protein Science, 2010, Vol. 19, pp. 1253—1257 10.1002/pro.385
BL17U1 Liqing Zhang, Hua Xiang, Jinlan Gao, Jia Hu, Shiying Miao, Linfang Wang, Xuming Deng, Shentao Li, Purification, characterization, and crystallization of the adhesive domain of SdrD from Staphylococcus aureus, Protein Expression and Purification, 2010, Vol. 69, pp. 204-208 10.1016/j.pep.2009.09.007
BL17U1 Lihua Sun, Jian Li, Chunyan Xu, Feng Yu, Huan Zhou, Lin Tang,  Jianhua He, The sandwich method for protein crystallization and its effect on crystal growth, Acta Biochim Biophys Sin, 2010, Vol. 42, pp. 332–336 10.1093/abbs/gmq027
BL17U1 Wei Zhang, Jianxun Qi, Yi Shi, Qing Li, Feng Gao, Yeping Sun, Xishan Lu, Qiong Lu, Christopher J. Vavricka, Di Liu, Jinghua Yan, George F. Gao, Crystal structure of the swine-origin A (H1N1)-2009 influenza A virus hemagglutinin (HA) reveals similar antigenicity to that of the 1918 pandemic virus, Protein & Cell, 2010, Vol. 1, pp. 459-467 10.1007/s13238-010-0059-1
BL17U1 Jennifer M. Doyle, Jinlan Gao, Jiawei Wang, Maojun Yang, Patrick Ryan Potts, MAGE-RING Protein Complexes Comprise a Family of E3 Ubiquitin Ligases, Molecular Cell, 2010, Vol. 39, pp.  963–974 10.1016/j.molcel.2010.08.029
BL17U1 Jiangyun Wang, Wei Zhang, Wenjiao Song, Yizhong Wang, Zhipeng Yu, Jiasong Li, Minhao Wu, Lin Wang, Jianye Zang, Qing Lin, A Biosynthetic Route to Photoclick Chemistry on Proteins,  Journal of the American Chemical Society, 2010, Vol. 132, pp. 14812–14818 10.1021/ja104350y   
BL17U1 Bei Yang, Chen Zhong, Yingjie Peng, Zheng Lai, Jianping Ding, Molecular mechanisms of “off-on switch” of activities of  human IDH1 by tumor-associated mutation R132H, Cell Research, 2010, Vol. 20, pp. 1188-1200 10.1038/cr.2010.145
BL17U1 Xuan Zhang, Yanbin Teng, Jianping Liu, Yongxing He, Kang Zhou, Yuxing Chen, Congzhao Zhou,Structural insights into the catalytic mechanism of the yeast pyridoxal 5-phosphate synthase Snz, Biochemical Journal, 2010, Vol. 432, pp. 445–450 10.1042/BJ20101241
BL17U1 Yonglin Hu, Ying Gai, Lei Yin, Xiaoxue Wang, Chunyan Feng, Lei Feng, Defeng Li, Xiangning Jiang, Dacheng Wang,  Crystal Structures of a Populus tomentosa 4-Coumarate:CoA Ligase Shed Light on Its Enzymatic Mechanism, Plant Cell, 2010, Vol. 22, pp. 3093–3104 10.1105/tpc.109.072652
BL17U1 Hui Yang, Jianchuan Wang, Jiamu Du, Chen Zhong, Dapeng Zhang, Huaizu Guo, Yajun Guo, Jianping Ding, Structural basis of immunosuppression by the therapeutic antibody daclizumab, Cell Research, 2010,Vol. 20, pp. 1361-1371 10.1038/cr.2010.130
BL17U1 Wenfu Ma, Yuan Shang, Zhiyi Wei, Wenyu Wen, Wenning Wang, Mingjie Zhang, Phosphorylation of DCC by ERK2 is facilitated by direct docking of the receptor P1 domain to the kinase, Structure, 2010, Vol. 18, pp. 1502-1511 10.1016/j.str.2010.08.011
BL17U1 Yang Wu, Zhiyong Lou, Yi Miao, Yue Yu, Hui Dong, Wei Peng, Mark Bartlam, Xuemei Li, Zihe Rao, Structures of EV71 RNA-dependent RNA polymerase in complex with substrate and analogue provide a drug target against the hand-foot-and-mouth disease pandemic in China, Protein Cell. 2010, Vol. 1,  pp. 491-500 10.1007/s13238-010-0061-7
BL17U1 Qi Qiao, Yan Li, Zhi Chen, Mingzhu Wang, Danny Reinberg, Rui-Ming Xu, The Structure of NSD1 Reveals an Autoregulatory Mechanism Underlying Histone H3K36 Methylation, The Journal of Biological Chemistry, 2010, Vol. 286, pp. 8361-8368 10.1074/jbc.M110.204115
BL17U1 Xiaoqiu Yuan, Ping Yin, Qi Hao, Chuangye Yan, Jiawei Wang, Nieng Yan, Single Amino Acid Alteration between Valine and Isoleucine Determines the Distinct Pyrabactin Selectivity by PYL1 and PYL2, The Journal of Biological Chemistry, 2010, Vol. 285, pp. 28953-2895 10.1074/jbc.M110.160192
BL17U1 Meng-Xi Zhao, Yong-Liang Jiang, Bo-Ying Xu, Yuxing Chen, Cheng-Cai Zhang, Cong-Zhao Zhou, Crystal Structure of the Cyanobacterial Signal Transduction Protein P II in Complex with PipX, Journal of Molecular Biology, 2010, Vol. 402, pp. 552–559 10.1016/j.jmb.2010.08.006